3-joy, 16×12

Rick Delanty - Joy - 16x12

Rick Delanty – Joy – 16×12