Yi Shu Jia, The Artist, Zeng Bin, 18×15, Macpherson

"Yi Shu Jia, The Artist, Zeng Bin" by Kevin Macpherson