Xin Chang Gu Zhen, Water village, 15×18, Macpherson

"Xin Chang Gu Zhen, Water village" by Kevin Macpherson