Delanty-RickJ-BlessingMalachi310-24×24

"Blessing, Malachi 3:10" by Rick Delanty, 24" x 24"